Amir, Chase, Tim & Doug discuss the season premiere of Game of Thrones, Season 5.